Tech

Gitamini is a cute, compact, cargo-carrying robot that will follow you around li..